Визија и Мисија

Визија: Општество во кое се почитува различноста на секој граѓанин.
Мисија: Создавање на услови за инклузивно општество преку активности и проекти
со кои ќе се влијае лицата со попреченост и други ранливи групи да имаат еднакви
можности за остварување и почитување на нивните човекови права.