Галерија

Подобри услови за гласање за лицата со попреченост

Дискриминација за лица со попреченост и нивните семејства

Проект: Инклузија преку медиуми

Заедно можеме да допринесеме лицата со попреченост да го остварат своето право на глас, односно да гласаат самостојно и под еднакво пристапни услови како и сите граѓани.