Дискриминација за лица со попреченост и нивните семејства

Здружението Инклузива заедно со здружението на млади правници од Скопје реализираше настан на кој се дискутираше за заштита од дискриминаацијана лица со попреченост и нивните семејства. Како заклучок од овој настан произлезе дека пристапноста и достапноста на јавните објекти е прв и основен дискриминирачки проблем од кој произлегуваат и останатите.