Објавени инфографици од Проектот Пристапни и достапни- Јавни информации и услуги

Во рамки на проектот Пристапни и достапни- Јавни информации и услуги, Инклузива ги објави инфографиците со кои може да се добијат информации за резултатите и постигнувањата на проектот, корисни информации за пристапноста на веб страните на 11 општини во источниот регион на земјата и корисни совети како да се направат веб страните пристапни за лицата со попреченост.
Публикациите се подготвени со поддршка на Европската Унија. Содржината на овие публикации е единствена одговорност на Здружението за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и на ниту еден начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.
Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.