ПОВИК ЗА НАБЉУДУВАЧИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019

Здружението Инклузива започна со реализација на активности за мониторинг на претседателските избори од страна на попреченоста .
Ги повикуваме сите заинтересирани лица со попреченост кои имаат наполнето 18 години и имаат право на глас, најдоцна до 05 април да се пријават по електронски пат, на онлајн формуларот: https://forms.gle/CdSih6Y2Y6oCttWR6h  или на е-
маил: inkluziva@gmail.com, со назнака: ИНКЛУЗИВА – мониторинг.

Потребно е да се наведат контакти и број на лична карта (не матичен, туку број на лична карта). Секој набљудувач ќе има обврска да опфати најмалку пет избирачки места во текот на двата круга на претседателски избори 2019. За пријавените лица кои ќе бидат распоредени на гласачките места во својство на домашни набљудувачи, ќе се организира обука од страна на Здружение Инклузива. По завршување на задачата, ќе треба да се поднесе извештај за изборните места на кои присуствувал избраниот набљудувач. Предност ќе имаат оние лица кои веќе учествувале во набљудување на изборниот процес.
За дополнителни информации контактирајте нѐ на inkluziva@gmail.com

Ги очекуваме вашите пријави!

THIRJE PËR VËZHGUES NË ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 2019

Shoqata Inkluziva filloi me relizimin e aktiviteteve për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale nga aspekti i aftësisë së kufizuar. .
Ftojmë të gjithë personat e interesuar me aftësi të kufizuara të cilët kanë moshë mbi 18 vjeçare dhe kanë të drejtën e votes, të paraqiten më së voni deri me datën 05 Prill në formë elektronike duke plotësuar fomularin online:  https://forms.gle/CdSih6Y2Y6oCttWR6h  ose në e-mail: inkluziva@gmail.com, me shënimin INKLUZIVA – monitoring.

Duhet të theksohen kontaktet dhe numri i letërnjoftimit (jo numri amë por numri i letërnjoftimit). Çdo vëzhgues do të jetë i detyruar të mbulojë së paku pesë vendvotime gjatë dy raundeve të zgjedhjeve presidenciale 2019. Për personat e paraqitur të cilët do të shpërndahen në vendvotime në cilësinë e vëzhguesëve vendorë, do të organizohet trajnim nga ana e Shoqatës Inkluziva. Pas përfundimit të detyrës, do të duhet të dorëzohet raport për venvotimet ku vëzhguesi i përzgjedhur ka marrë pjesë. Përparësi do të kenë personat të cilët tani më kanë marrë pjesë në vëzhgimin e procesit zgjedhorë. .
Për informata plotësuese na kontaktoni në inkluziva@gmail.com

Mirëpresim paraqitjet tuaja!

“This call is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The opinions expressed herein are those of INKLUZIVA and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.