Прирачник за унапредување на вештините на изборните органи

Инклузива го објави Прирачникот за унапредување на вештини на институциите одговорни за организирање на избори со цел да ги поддржи општинските изборни комисии и избирачките одбори во организирање на инклузивни избори и поддршка за да се воспостави средина во која лицата со попреченост ќе можат да учествуваат во изборниот процес.

Прирачникот е достапен на македонски, албански и англиски јазик.