Аудио прирачник за Етика и Интегритет на изборниот процес

Инклузива исто така објави и аудио верзија од прирачникот за Етика и Интегритет на изборниот процес на лесно разбирлив јазик. Аудио прирачникот е подготвен на македонски и албански јазик со цел лицата со попреченост да добијат корисни информации, за Етика и Интегритет на изборниот процес. Се надеваме дека прирачникот ќе Ви користи при остварување на правото на учество во политичкиот и јавниот живот.

Аудио прирачник на македонски јазик:

Аудио прирачник на албански јазик: