Aнализа на пристапноста на веб страните наопштините Прилеп, Дојран и Гостивар

Еднакво учество на сите граѓани во општеството е предуслов за демократијата. Сепакна околу 15% од граѓаните кои се лица со попреченост општеството им создава препрекиеднакво да учествуваат. За да придонесеме …

Read More