Aнализа на пристапноста на веб страните наопштините Прилеп, Дојран и Гостивар

Еднакво учество на сите граѓани во општеството е предуслов за демократијата. Сепак
на околу 15% од граѓаните кои се лица со попреченост општеството им создава препреки
еднакво да учествуваат. За да придонесеме кон приближување на лицата со попреченост
до локалните самоуправи, Здружението за промоција и развој на инклузивно општество
„Инклузива“ започна со имплементација на Проект за инклузија во пристапот до јавни
информации за лицата со попреченост.

За да дадеме поддршка и информации на општините како да бидат пристапни за сите
граѓани, во рамки на месец август и септември 2023та година направивме проверка на
достапноста на содржините на веб страниците на трите општини Прилеп, Дојран и
Гостивар. Прочитај повеќе…