Проект: Инклузија преку медиуми

Како медиумите да го промовираат инклузивното новинарство со известувања за различности со фокус на теми за права и интереси на лицата со попреченост – беше темата на обуката која се …

Read More

Нови измени во Законот за социјална заштита

Со предходните последни измени во Законот за социјална заштита обезбедена е поддршка со додатокот за слепо лице, за лице со 100% телесна попреченост што самостојно користи инвалидска количка или лица …

Read More

Истражување на здружение Инклузива…

ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ИНКЛУЗИВА утврди дека во Законот за социјална заштита, права на парична помош се предвидени само за згрижувачите на децата/лицата со попреченост, а биолошките семејства не можат да …

Read More

Дискриминација за лица со попреченост и нивните семејства

Здружението Инклузива заедно со здружението на млади правници од Скопје реализираше настан на кој се дискутираше за заштита од дискриминаацијана лица со попреченост и нивните семејства. Како заклучок од овој …

Read More

Подобри услови за гласање за лицата со попреченост

Темата-Подобри услови за гласање за лицата со попреченост,иницираше учесниците да дискутираат и да дадат предлози за подобрување на досегашната практика. Please follow and like us:

Read More